Kontakt:
+48 530 630 530

Regulamin

Regulamin świadczenia usług psychologicznych online

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem dotyczącej tylko usług świadczonych online lub telefonicznie,
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę w tradycyjny sposób (nie na odległość) świadczone są na zasadach opisanych w serwisie,
 3. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.konsultacjepsychologiczne.pl jest Psychologium Piotr Makowiec , 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 10/60, NIP 113-212-22-32, REGON 140259005,
 4. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia, aby obie strony mogły zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem serwisu, bądź adresu e-mail,
 5. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego, rodzica.

II. Pojęcia regulaminu

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny na stronie serwisu służące do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,
 2. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu,
 3. Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),
 4. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług psychologicznych,
 5. Serwis – oznacza stronę internetową www.konsultacjepsychologiczne.pl,
 6. Usługa – oznacza wszelkie usługi online i telefoniczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu,
 7. Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne online i telefoniczne, świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu,
 8. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne tj. Psychologium Piotr Makowiec, ul. Sobieskiego 10/60, 02-957 Warszawa, NIP: 113-212-212-32, będący stroną umowy o świadczeniu usług psychologicznych.

III. Usługi

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter odpłatny,
 2. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych i innych usług opisanych na stronach serwisu, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności, podczas zamawiania konsultacji,
 3. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług i usług psychologicznych dostępne są na stronie www.konsultacjepsychologiczne.pl,
 4. Usługi psychologiczne i inne przedstawione w serwisie wykonywane są każdorazowo przez psychologa.

IV. Forma świadczenia usług psychologicznych

 1. Świadczenie usług psychologicznych „na odległość” przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowy internetowej z kamerką bądź  bez kamerki za pośrednictwem komunikatora Skype, Messenger lub innego wcześniej uzgodnionego, lub rozmowy telefonicznej z kamerką lub bez kamerki.
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji.

V. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym, ustalonym z góry podczas zamawiania usługi,
 2. Wynagrodzenie za usługę lub usługę psychologiczną jest uiszczana za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu,
 3. Wysokość wynagrodzenia za usługę lub usługę psychologiczną uzależniona jest od formy usługi lub usługi psychologicznej,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za zgodą Klienta,
 5. Wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub usługi psychologicznej przez Usługodawcę. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia na co najmniej 24 godziny przed planowaną konsultacją,
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim czasie, powoduje że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy,
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy, wysłania potwierdzenie przelewu tradycyjnego, lub dokonaniu płatności przez pośrednika płatności,
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów,
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jej wystawienia.

VI. Prawa i obowiązki stron „Usługodawca”:

 1. Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,
 2. Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie usługi, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższe,
 3. Może odstąpić od usługi, zgodnie z postanowieniami regulaminu,
 4. W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym,
 5. Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych,
 6. Ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.

VII Prawa i obowiązki stron „Klient”:

 1. Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub usług psychologicznych zgodnie zamówioną i opłaconą usługą,
 2. Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. Ma prawo do odstąpienia od usługi, zgodnie z postanowieniami regulaminu. Odstąpienie może nastąpić jednak nie później niż 24 godziny przed wyznaczoną konsultacją,
 4. Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy,
 5. Zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach usługi bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej,
 6. Opłata za sesję nie odwołaną, gdy klient nie stawia się na umówiony termin, nie podlega zwrotowi.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres podany w serwisie przez Usługodawcę.
 3. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy,
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)